Tiện ích khác


HDD Low Level Format 4.40 Key Full – Format USB, HDD

Trong nhiều trường hợp thì bạn không thể format usb, HDD hay thiết bị lưu trữ dữ liệu nào khác. Có thể vì quyền người dùng hiện tại không đủ, hoặc lỗi nào bạn không biết. Bữa trước mình có…