Privacy Policy


Privacy Policy

copyright


Privacy Policy

English

Phanmemaz.com content as well as any other data related to the Website including news content published by our authors and its collaborators/developers are protected by the international copyright and trademark laws.  On the top of that, Phanmemaz.com only provides legitimate software, any content that provides crack, serial code, registration code of any software is strictly prohibited.

Phanmemaz.com takes the protection of intellectual property rights very seriously. If you feel that content on the Phanmemaz.com may be infringing on your copyright or other intellectual property rights and wish to have that content removed, you could file a notice of infringement with NguyenHaiBlog.com. You must provide a written communication, by mail/post, email, or fax, that sets forth the items specified below. Please note that you will be liable for damages (including costs and attorneys’ fees) if you materially misrepresent that a product or activity is infringing your copyrights. If you are not sure whether material published on NguyenHaiBlog.com  infringes your copyright, we recommend contacting an attorney first.

Vietnamese

Nội dung trên Phanmemaz.com cũng như các dữ liệu khác liên quan đến trang web bao gồm cả nội dung tin tức được công bố của các tác giả và các cộng tác của nó / nhà phát triển được pháp luật bảo vệ thương hiệu bản quyền quốc tế và. Trên đầu đó, Phanmemaz.com chỉ cung cấp phần mềm hợp pháp, bất kỳ nội dung cung cấp crack, mã nối tiếp, mã số đăng ký bất kỳ phần mềm đều bị nghiêm cấm.

NguyenHaiBlog.com được bảo về quyền nội dung, quyền tác giả bởi DMCA Nếu bạn cảm thấy rằng nội dung trên NguyenHaiBlog.com có thể được vi phạm về quyền tác giả hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác và muốn có nội dung loại bỏ, bạn có thể nộp đơn thông báo vi phạm với Phanmemaz.com. Bạn phải cung cấp thông tin bằng văn bản, bằng thư / bưu điện, email, hoặc fax, mà đặt ra các mục quy định dưới đây. Xin lưu ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư) nếu bạn cố ý xuyên tạc rằng một sản phẩm hay hoạt động đang vi phạm bản quyền của bạn. Nếu bạn không chắc chắn tài liệu được công bố trên Phanmemaz.com vi phạm bản quyền của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với một luật sư đầu tiên.


Privacy Policy

Leave a Comment